kazhiyurvaradanblog.in
KALIYUGA DHARMA . Chant ..Chant .. the HOLY NAME …….. nAdu nagaramum nangaRiya namO nArAyaNA enRu pAdu manam udaip paththar uLLIr! vandhu pallANdu kURuminE
Reblogged on WordPress.com