kazhiyurvaradanblog.in
THIRUNANGOOR 11 GARUDASEVAI ( MANJAL KULIYAL )
Sriman Narayana Charanau Saranam Prapathye Srimathe Narayanaya namah Sri Kumudavalli sametha Thirumangai Azhwar Saranam Prapathey Srimathe Ramanujayah namah Sri Dasarathaya namah Sri Vara Vara Muni…