kavefarzandemelat.com
با رویکرد اپوزیسیون به ” اتحاد باآمریکا ” ، “فدراسیون روسیه” تا به آخر از ج.ا. حمایت خواهد کرد .
اخیرا و در پی بالا گرفتن تنشها میان ج.ا. و ” آمریکا ” ودلبستگی شدید آن بخش از اپوزیسیون ج.ا. که ” رضا پهلوی ” را بعنوان رهبر سیاسی خود قبول دارند به تکیه به طرحهای ” ک…