kavefarzandemelat.com
تقدیس مرگ و تحقیر زند گی ، اینست شعار ج.ا. برای هواداران ساده دل و گسیل آنان به جبهه های مرگ
بسیاری را گمان بر اینستکه ج.ا. هوادارانی دارد که برای دفاع از “ولی فقیه و ” نظام اسلامی ” حاکم بر ایران ، آماده فدا کردن جان و هست و نیست خود بوده و بخاطر همین هم در مواردی شاهد ا…