kavefarzandemelat.com
– اولین ” قیام های خونین ” بر علیه ج.ا. را ” ذوب شدگان در ولایت ” شکل خواهند داد !
چه باید کرد که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی و دخالت خارجی تبدیل نشود ؟ در نوشتن این مقاله از آمارهای کتاب طبقه و کار نوشته بهداد سهراب و فرهاد نعمانی، استفاده شده است صحنه درگی…