kavefarzandemelat.com
” خامنه ای “گراز وحشی جنگل ولایت چنگ و دندان نشان می دهد : دستگیری – تظاهرات و نا آرامی ها در یکشنبه 14/05/1397 – 05/08/2018
در این روز بر اساس ویدیو های منتشر شده در شبکه های اجتماعی بر خورد نیروهای انتظامی با تظاهر کنند گان خشن تر از چند روز گذشته بوده است . هنوز هیچ نظم و انتظامی در شعارها و حرکات اعتراضی دیده نمی ش…