kavefarzandemelat.com
مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری مردی
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید نه هر کس که فقیر و درمانده و ژولیده بود ، مستحق توهین و ناسزای و خرده گیری ما است ، هر کدام از این آدم هایی که می بینینم بر خاک مذلت افتاده اند ، شاید ب…