kavefarzandemelat.com
آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق
این خبراز سایت یورو نیوز فارسی نفل شده است . بلژیکی ها در روز عشاق ، در آب سرد دریای شمال ، اب تنی کردند برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تن…