kavefarzandemelat.com
روز قدس روز”نکبت” برای ایران و ایرانی است .
پیشنهاد نام گذاری روز قدس به نام روز “نکبت ” برای شنیدن اینجا را کلیک کنید برگزاری روز قدس هم در حمهوری اسلامی با همه حاشیه هایش گذاشت . اینکه می گویم با همه حاشیه هایش ، نه اینکه…