katusiimejeresi.wordpress.com
Milk white.
Source: Milk white.