katatunix.wordpress.com
Gọi qua lại giữa code C và C++
Chúng ta vẫn biết rằng C++ là “C with Classes”, vẫn thường xuyên viết code trộn giữa C++ và C. Trong C++ chúng ta gọi C dễ dàng, ví dụ như hàm printf của stdio.h được gọi trong code C++ bình thường…