karsh.org
Ravi Shankar
Ravi Shankar was born on this day, April 8, in 1920.