kardanargham.com
اخذ کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی موضوعی است که افراد پس از ثبت شرکت و همچنین برای دریافت کارت بازرگانی باید نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. تعاریف اولیه برای کد اقتصادی تمامی افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی دارند باید به سازمان مالیات مراجعه کرده و نسبت به اخذ یک عدد ۱۲