kapitanpinoy.net
Tula: Panglaw
Katulad ng isang mahabang sipi ng tula Na walang makaalala kahit ni isang tala Kinalimutan ang bawat talata sa pagkabisa ng isang palasak na wika. Sa dalawang ilaw na siyang tanglaw sa kapighatian …