kansir.com
深業上城、蓮花山公園
農曆新年前已經知道深業上城這個新開的商場,當時喺 YouTube 睇好多店都未開,連去公園的天橋都未建好。所以…