kansir.com
我杯茶 – 港式奶茶
灣仔春園街新開了一間港式奶茶專門店,有師父在門口不停沖奶茶。還有咖啡、菠蘿油等售賣,但我見多數都係買奶茶。奶茶…