kansir.com
Documenting a City, One Photo at a Time: Winnipeg Love Hate
現在去旅行太容易,隔離屋飯香,大家總覺得外面的風景更靚。好容易忽略自己居住的城市原來都好靚。每天營營役役、上班…