kansir.com
人再囧途之泰囧
睇娛樂新聞得知電影《人再囧途之泰囧》大收十多億票房,過去深圳睇早場。如果年齡有三十以上,睇過當年許冠文、許冠傑…