kanjimae.com
DAY 1-15
GRADE I : Measures: Day 1 (Ichi, ni) Day 2 (San, yon) Day 3 (Go, roku) Day 4 (Shichi, hachi) Day 5 (Kyuu, juu) Day 6 (Hyaku, sen) Day 7 (Hi, tsuki) Day 8 (Hi, mizu) Day 9 (Ki, kane) Day 10 (Do, tos…