kandeepam.wordpress.com
5.13 ஷண்முக வடிவெடுத்துள்ளவர் விவேகானந்தர்
-சுவாமி சித்பவானந்தர் கந்தன் கலியுகவரதன் எனப்படுகின்றான். இதன் உட்பொருளை நாம் அறிந்துகொள்வது அவசியம். நான்கு யுகங்களுள் கடையாயது கலியுகம். அதில் அறம் மிகக் குறைந்துள்ளது. ஆதலால் தெய்வத்தை அறிந்…