kalountos.wordpress.com
Pharo Smalltalk on RaspberryPi
PharoVM now compiles onto Raspbian Source: RaspberryPi