kalitipress.com
“ዶ/ር ዓቢይ የሚሄደው በሁለት ሐዲድ ነው።" – ፕ/ር ጌታቸው ኃይሌ - Kaliti Press
የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክቶ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።