kalachng.com
中文内容 (HK)
KALA CHNG 音樂家(歌手/作曲/製作人以及「最幸福的人」) 在實驗電子音樂中順暢融入中國元素 KALA CHNG能做出最棒的中英混合音樂。她來自廣州的姊妹城市英國布里斯托爾,那裡是強烈衝擊樂隊(Massive Attack)、Portishead樂隊和羅尼·塞絲(Roni Size)等高水準音樂人的家鄉。 KALA CHNG將她接受的中國傳統與她在布里斯托爾的城市中成長經歷結合起來,…