kala-vest.com
لیتوگرافی به روش تدریجی - چاپ و لیتوگرافی بلوط - زینک سایز بزرگ - 140 در 180 و...
لیتوگرافی به روش تدریجی سطح تغییر پذیر به پله‌های ایجاد شده، تعمیر کردن، به طوری که نتیجه‌ی آن سرب‌پوش کردن الگوهای مجزاست.چنان‌چه وابسته به پله‌های ساخته شده است.نگاشت هم روی شیارها و هم روی برآمدگی‌ها انجام می‌شود. نگاشت به سمت زاویه‌ی گراور هدایت می‌شود. تورفتگی