kafaforfreedom.wordpress.com
በካፋ አከባቢ ያለው ደምኢህህ የፖለቲካ ፓርቲ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር መዋሄድ ምን ማለት ነው?
Kaffamedia Kaffamedia ደምኢህህ ፓርቲ በካፋ አከባቢ ያለው ደምኢህህ የፖለቲካ ፓርቲ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር መዋሄድ ምን ማለት ነው? የአንድ ሃገር ህዝብ ጥንካሬና መሰረቱ በኤኮኖሚና በፖለቲካ የመሳተፍ አቅሙ ነው:: በካፋ ወይም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አከባቢ የሕዝቡ የኤኮኖሚ ሆነ የፖለቲካ ተሳትፎ …