kafaforfreedom.wordpress.com
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ህብረት(ደምኢሕህ) ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ወ/ሚካኤል
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ህብረት(ደምኢሕህ) ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ወ/ሚካኤል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ህብረት(ደምኢሕህ) መቋቋምን አስመልክቶ በዋሽንተን ድሲ መክፈቻ ንግ ግር ሲያቀርቡ Posted By Kumilachew Gebremeskel Ambo…