k84u.com
27/10/2011-ის მაგიერ
იდეაში ეს პოსტი 27 ოქტომბერს უნდა დამეწერა, მაგრამ გადამავიწყდა. who cares. და მაინც. happy 4-th b-day to my delicious blog. მიყვარხარ და მუდამ ჩემი ხარ.ეს სიმღერა შენ იმის ნიშნად, რომ რაც არ უნდ…