k84u.com
La mia Italia, il mio uomo, la mia vita, la mia ispirazione, il mio incantesimo e qualcosa di molto più
იტალია… ეს რაღაც საოცრებაა ჩემთვის. ქვეყანა, რომელიც არაერთი წელია ფარულად თუ ხილულად მიყვარს. მესიზმრება. მელანდება. ხშირად უბრალოდ თვალს დავხუჭავ და წარმოვიდგენ, ვითომ მილანისა თუ ფლორენციი…