jyj3.net
[OTHER FACEBOOK] 141008 Vietnamese Singer Trang Phap Facebook Update: Meeting JYJ’s Kim Junsu
Her bio states: Trang Phap is a Vietnamese singer-songwriter and actress. Her real name is Nguyen Thuy Trang. *** [Ad] Đi Hàn Quốc được gặp Kim Junsu (JYJ)… Anh ý thật dễ thương, nói tiếng an…