justmynarratives.com
Some More Haikus
A set of 5 haikus. I like haikus