junglepoetry.wordpress.com
tiếng đập cánh từ đâu|where are the wings flapping from
image: tôi nhớ chân mình dấp dính đất chiều bách thảo một mình. một ngàn năm trước . loạt “tiếng đập cánh từ đâu” là a suit of poems, sẽ /định dừng ở 7 bài, không đánh số, nghĩa …