junglepoetry.wordpress.com
bất\ \tuẫn: những hiện diện [tự-] vắng trong thơ Việt
dành tặng những trò chuyện trong cát & bụi, những đồng hành dẻo dai, những nín lặng ôm mang & những kết thúc cần đến thế rồi, cuối cùng, tôi cũng quyết định đặt dấu kết thúc không kế…