junglepoetry.wordpress.com
AJAR’s new book: available for pre-order: We, Now, Here, There, Together || mời đặt trước: Chúng ta, Lúc này, Đây, Đó, Cùng nhau
Edited by Tammy Lai-Ming Ho, Kaitlin Rees & Nhã Thuyên 12×20 cm. 272 pages. Contributors | Góp chữ: Tammy Lai-Ming Ho, Ngân, Muang Day, Ngô Thái Sơn, James Shea, Hải Yến, Kaitlin Rees, Nhã…