jowoyeshu.com
Gospel of Matthew (4) – མད་ཐཱ། (4)
Gospel of Matthew (4) – མད་ཐཱ། (4) 1 དེ་ནས་བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་དབེན་སྟོང་ལ་ཁྲིད། 2 ཉིན་མཚན་བཞི་བཅུའི་རིང་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་བཀྲེས་…