jowoyeshu.com
Acts (16) – མཛད་པ། (16)
Acts (16) – མཛད་པ། (16) 1 ཡང་དེ་ནས་པའུ་ལུ་ཌེར་པེ་དང་ལིས་ཏྲཱ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སླེབས། དེར་ཐི་མོ་ཐེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡོད་དེ། ཁོའི་ཨ་མ་ནི་དད་ལྡན་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཕ་གྷི་རིག་པ་ཡིན། 2 ལིས…