jowoyeshu.com
Gospel of John (6) – ཡོ་ཧ་ནན། (6)
1 དེའི་རྗེས་སུ་ཡེ་ཤུ་ག་ལིལ་མཚོའི་ཕར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། (ག་ལིལ་མཚོ་ནི་ཏི་པེར་ཡཱ་མཚོ་ཡང་ཟེར་) 2 མི་ཚོགས་མང་པོས་ཁོང་གིས་ནད་པ་ཚོ་ལ་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མཐོང་བས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས། 3 ཡེ་ཤུ་རི་ཞིག་ལ་ཕེབས…