joshuaagar.wordpress.com
Look Down – Paris – Filipino Rendition
CHORUS: Yuko! Yuko! Lugmok na bayan ko. Yuko! Yuko! Maawa po kayo. Yuko! Yuko! Ang grasya’y sa inyo Yuko! Yuko! Maawa po kayo. GAVROCHE: Kamusta ako si Gavroche Kampo ko ‘tong lugar na …