jonriki.com
Voices Call Me in the Dark
Evil in the light. Voices call me in the dark. “Tell our story.” – Jon Riki Karamatsu, Haiku Poem #144, 8/6/2018 – #haiku #haikupoem #haikupoetry #poem #poetry #art #creativewriting #wr…