jonbashekhordad.wordpress.com
خاوران و بحران پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حکومت !منصوره بهکیش
اخبار روز: از آن تابستان شوم که ارتباط عزیزان‌مان را با ما خانواده‌ها قطع کردند و زندانیان سیاسی ایستاده بر عقاید را با شقاوت بسیار، گروه گروه بی‌خبر کشتند و در کانتینرها ریختند و در کانال‌هایی در …