jonbashekhordad.wordpress.com
احضار گذشته برای سرکوب آینده ـ ۱ بخش اول ــ فرج سرکوهی
ویژه اخبار روز چه صفتی را می توان در باره نشریه ای نوشت که ادعای «علوم انسانی» را یدک می کشد اما در معرفی متفکری چون مارکس در شماره ۴۱ خود می نویسد: «جوش های ریز و درشتی بدنش را فرا می گرفت که از ن…