jonbashekhordad.wordpress.com
ویدئو سخنرانی اردشیر مهرداد در سمینار»زیست شهری و نبرد طبقاتی» در برلین
اردشیر مهرداد: شهر: بازسازی نیروی کار در سرمایه داری معاصر و مبارزه ی طبقاتی