jonbashekhordad.wordpress.com
گری سپی آزاد شد ، اما سیاست » مهار دوگانه » آمریکا همچنان ادامه دارد !
شهرستان گری‌سپی پس از 2 سال اشغال آزاد شد . پیروزی نیروهای مدافع خلق ، «ی .پ .گ «و » ی . پ . ژ » ، بهمراه نیروهای » الفرات » در گری‌سپی ، پیروزی بزرگی دیگری است …