jonbashekhordad.wordpress.com
برگی از دفتر ایام (سی و دو)- یاد شورش 26 فروردین 1352!اکبر معصوم بیگی
در یک روز درخشان فروردین ماه سال 52، در بند چهار زندان عادل آبادشیراز، اتفاقی افتاد که سرنوشت بسیاری از زندانیان این زندان را از بیخ دگرگون کرد: برخی برای همیشه سیاست را بوسیدند و به کناری نهادند، …