jonbashekhordad.wordpress.com
در نقد مواضع » چپ دموکرات !!؟» ! حسن مرتصوی
دوستي به نام ميلاد پشتيوان در پست امروز خود نوشته است: «چپ هایی که با عصبیت به بیانبه ی تحلیلی سایت پرولبماتیکادر مورد تفاهم هسته ای پرخاش می کنند، چرا به جای اینهمه تلاش برای پرخاش گری، به ما نشان…