jonbashekhordad.wordpress.com
برای مادرم : نامه شاهرخ زمانی‌ از زندان گوهر دشت به مناسبت درگذشت مادرش
نَمی‌رند و نَمی‌رند، آنان که ره خلق بگیرند… من چشم در خانواده‌ای باز کرده و بزرگ شده‌ام که سوسیالیزم به عنوان آرمان رهایی بشریت از ستم و بهره‌کشی و طبقه‌ی کارگر به عنوان تنها نیرو و مرکز ثقل …