jonbashekhordad.wordpress.com
با گران شدن نان، خط فقر به خط بقاء نزدیک می شود! فرهاد شعبانی
در حالیکه کارگران و اقشار کم درآمد جامعه ایران محتاج نان شب اند، آنها ئیکه نفس شان از جای گرم در می آید، اینبار هم بساط شان را روی سفره خالی خانواده های کارگری پهن کردند و به ته مانده سفره کارگران …