jonbashekhordad.wordpress.com
تکذیبیه امضای رضا شهابی زیر بیانیه پایان به کشتار مردم فلسطین!
در تاریخ 3/5/93 بیانیه ای در سایت ها انتشار یافت تحت نام به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید. هر چند من با هر گونه جنگ طلبی دولت ها مخالف هستم و می دانم که تنها مردم بی دفاع قربانی این جنگ ها ه…