jonbashekhordad.wordpress.com
تاریخِ رنج‌بران،کشته‌شدگان و ستمدیدگان، بر خلاق تاریخ فاتحان، نوشته‌ نشدنی است! حسام امیری
تاریخِ رنج‌بران،کشته‌شدگان و ستمدیدگان، بر خلاق تاریخ فاتحان، نوشته‌نشدنی است. نه از آن رو که چیزی برای روایت نیست، بلکه از بس که چیزهایی برای روایت هست، آن را نمی‌توان بیان نمود. حتی نام بردن از ق…