jonbashekhordad.wordpress.com
پیروزی مردم مصر و ترکیه پیروزی ما هم هست !
سایت خبری جنبش خرداد : جنبش » تمرد » برای حذف اسلام سیاسی معتدل در مصر و حتی ترکیه و جنبش اصلاح طلبی ایرانی برای احیای اسلام سیاسی معتدل ، دونمونه شدیدا متضاد ولی در عین حال آموزنده است…