jonbashekhordad.wordpress.com
منصور اسانلو پیوستن به تشکیلات «موج سبز» را تکذیب کرد.
متاسفانه چند هفته پیش، هنگامی که برای شرح خروج خود از ایران با یکی از رسانه ها یعنی تلویزیون رها گفت و گو کردم، توضیحات این رسانه پس از گفت و گوی من این تصور را ایجاد کرد که من برای ادامه فعالیت به…